EMV’s zijn mogelijk kankerverwekkend voor de mens

EMV’s zijn mogelijk kankerverwekkend voor de mens

Luister naar dit artikel

Veel mensen weten dat ultraviolette straling en röntgenstraling kanker kunnen veroorzaken.


Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit zijn hoogfrequente, ioniserende elektromagnetische velden (EMV’s). Ioniserende elektromagnetische velden worden als kankerverwekkend beschouwd, terwijl niet-ioniserende elektromagnetische velden, zoals Wi-Fi, Bluetooth-signalen en velden van elektronische apparaten, dat doorgaans niet zijn. Deze perceptie heeft decennia lang de overhand gehad in de publieke opinie.

Er is echter beperkt besef dat bepaalde niet-ioniserende elektromagnetische velden ook door het International Agency for Research on Cancer (IARC) zijn geclassificeerd als kankerverwekkende stoffen van klasse 2B – een categorie die wijst op potentiële kankerverwekkendheid voor de mens.

Dr. David Carpenter, hoogleraar milieugezondheid aan de Universiteit van Albany, die zijn medisch doctoraat behaalde aan de Harvard Medical School, merkte op dat radiofrequentie, een soort niet-ioniserende straling die in de telecommunicatie wordt gebruikt, uiteindelijk onder klasse 2A-classificatie zou kunnen vallen, wat duidt op een waarschijnlijk carcinogeen voor de mens. .

Oxidatie, DNA-veranderingen en kanker

Kanker wordt meestal veroorzaakt door mutaties of veranderingen in het DNA. Factoren zoals virale infecties, straling en milieutoxines kunnen DNA-sequenties veranderen.

Ioniserende elektromagnetische velden beschadigen DNA rechtstreeks. Ultraviolet-, röntgen- en gammastraling verwijderen elektronen uit het DNA en veroorzaken mutaties. Geaccumuleerde mutaties leiden tot celmaligniteit.

Niet-ioniserende straling heeft niet genoeg energie om DNA rechtstreeks te beschadigen. Toch hebben verschillende onderzoeken de blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische velden in verband gebracht met DNA-breuk. Cellen van aan elektromagnetische velden blootgestelde dieren en telefoongebruikers hebben genetische schade aangetoond.

Kanker kan ook worden veroorzaakt door alleen stress. Voorbeelden hiervan zijn asbest en arseen, die kanker veroorzaken als er geen DNA-schade is.

Om deze reden suggereert Dr. Carpenter dat elektromagnetische velden kankerverwekkend kunnen zijn, alleen al door het induceren van ‘reactieve zuurstofsoorten’ die de celomgeving door oxidatie belasten. Er is aangetoond dat oxidatie gegenereerd door elektromagnetische velden het DNA in menselijke sperma- en fibroblastcellen breekt, wat wijst op potentieel carcinogene risico’s.

Professor emeritus Martin Pall, gespecialiseerd in biochemie en fundamentele medische wetenschappen aan de Washington State University, legde uit dat elektromagnetische velden ingewikkeld zijn omdat sterkere elektromagnetische velden niet noodzakelijkerwijs meer DNA-schade betekenen. In plaats daarvan veroorzaken alleen specifieke frequenties en intensiteiten een effect.

Dit is aangetoond in een recent onderzoek van de Universiteit van Colorado, waarbij werd vastgesteld dat bij een frequentie van 4,2 MHz de massa van menselijke fibroblasten en fibrosarcoom-mitochondriën toenam, wat celstress veroorzaakte. Dit effect was afwezig bij hogere en lagere frequenties.

Volgens het IARC omvatten mogelijk kankerverwekkende niet-ioniserende elektromagnetische velden:

  • Extreem laagfrequente (ELF) EMF’s die gewoonlijk worden aangetroffen bij frequenties van 50 tot 60 Hz en worden uitgezonden door hoogspanningslijnen, elektronische draden en vrijwel alle elektrisch aangedreven apparaten.
  • Radiofrequentie-EMV’s die worden uitgezonden door draadloze apparaten zoals telefoons, Wi-Fi-modems, tv’s en mobiele telefoontorens die in de telecommunicatie worden gebruikt. Deze worden ook gebruikt bij magnetische resonantie beeldvorming (MRI).
    Onderzoek wijst op chromosomale breuk na MRI-sessies.

Het IARC beoordeelde radiofrequentie als klasse 2B in plaats van 2A, met als een van de redenen het gebrek aan bewijs dat dit in dierstudies in verband brengt met kanker.

Daarentegen presenteerde de studie van het Amerikaanse National Toxicology Program uit 2018 uit de jaren negentig ‘duidelijk bewijs’ van door radiofrequentie geïnduceerde harttumoren bij ratten, samen met ‘enig bewijs’ van hersen- en bijnierkanker.

De studie van het Ramazani Instituut uit 2018 ontdekte ook hart- en hersentumoren bij ratten, in lijn met deze bevindingen.

EMV’s en hersenkanker

Senior consultant in stralingswetenschappen Kjell Hansson Mild van de Universiteit van Umeå in Zweden vertelde The Epoch Times dat het verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en hersenkanker en -tumoren goed bewezen is.

Een onderzoek uit de jaren tachtig onthulde een 39 procent hoger risico op hersenkanker onder amateurradio-operators als gevolg van elektromagnetische velden.

“Er is het meeste onderzoek gedaan naar hersengliomen die verband houden met mobiele telefoons. De gliomen verschijnen na 10 jaar matig gebruik van mobiele telefoons, voornamelijk ipsilaterale kankers (kanker aan dezelfde kant van het hoofd waar je de mobiele telefoon vasthoudt)”, vertelde professor emerita Magda Havas aan The Epoch Times. e-mail.

Glioma zijn kwaadaardige hersenkankers.

Een onderzoek uit 2017 bracht langdurig ipsilateraal gebruik van mobiele telefoons in verband met een ruim 40 procent verhoogd risico op langzaam groeiend glioom. Uit een groot Frans onderzoek, uitgevoerd tussen 2004 en 2006, bleek dat mensen die ‘zwaar mobiel telefoongebruik’ hadden, na jarenlang gebruik een verhoogd glioomrisico hadden.

In 2004 publiceerde oncoloog en professor Lennart Hardell van de Örebro Universiteit in Zweden een onderzoek onder ruim 1.600 patiënten met goedaardige hersentumoren. Uit zijn onderzoek bleek dat de kans op hersentumoren bij gebruikers van draadloze telefoons 30 procent groter was. Deze tumoren ontwikkelden zich voornamelijk aan de kant van het hoofd die in contact kwam met de telefoon, met een ruim 60 procent hoger risico na tien jaar telefoongebruik.

Goedaardige tumoren worden doorgaans geen kanker; ze groeien langzamer en dringen geen nabijgelegen weefsels of andere delen van het lichaam binnen.

Een ander Zweeds onderzoek uit 2004 gaf aan dat er binnen het eerste jaar geen sprake was van een aanvankelijke toename van het risico op een akoestisch neuroom (goedaardige hersentumor) als gevolg van telefoongebruik. Tegen het tiende jaar steeg het risico echter tot 90 procent.

Ander onderzoek naar hersentumoren kwam voort uit onderzoeken naar beroepsmatige blootstelling.

Eind jaren negentig werd in een onderzoek ongeveer 880.000 personeel van de Amerikaanse luchtmacht onderzocht met minstens één jaar dienst. Deze studie ontdekte 230 gevallen van hersenkanker die mogelijk verband hielden met blootstelling aan radiofrequenties, waaruit een verhoogd risico van 39 procent bleek door beroepsmatige blootstelling. In 2001 toonde een recensie (pdf) aan dat degenen die met elektriciteit werkten een tot 20 procent groter risico liepen om hersenkanker te ontwikkelen dan het grote publiek. Toch concludeerden onderzoekers dat het risico te laag was om een discussie over de causaliteit te rechtvaardigen.

Ondanks de toegenomen blootstelling aan radiofrequenties in de omgeving van het publiek, zijn de voornaamste zorgen van de heer Hansson Mild elektriciteitskabels en beroepsmatige blootstelling.

Hij merkte op dat telefoons die in eerdere onderzoeken werden gebruikt sterkere signalen uitzonden dan de huidige telefoons.

“Vandaag hoeft u slechts 200 meter te bereiken naar het volgende basisstation. Maar gisteren moest u 35 kilometer afleggen om het basisstation te bereiken”, legt de heer Hansson Mild uit.

Terwijl telefoons in het verleden sterkere straling uitzonden, benadrukte mevrouw Havas dat radiofrequente straling nog steeds een gezondheidsrisico met zich meebrengt, gezien de hogere prevalentie ervan vandaag de dag.

Niet iedereen had vroeger een telefoon, maar de meeste mensen hebben tegenwoordig een draadloze telefoon.

“Zoveel mensen gebruiken nu mobiele telefoons en ze stoten nog steeds veel meer energie uit dan nodig is, en hersentumoren (gliomen) nemen toe onder de bevolking”, zei mevrouw Havas. “Zoveel draadloze apparaten zenden nu naast mobiele telefoons ook radiofrequente straling uit, zoals wifi, slimme meters, draadloze telefoons, draadloze babyfoons, smartwatches, enz., en deze zijn 24/7 actief in de meeste huizen, scholen en beroepsgebouwen. instellingen.”

EMV’s en kinderleukemie

Enkele van de eerste onderzoeken die niet-ioniserende elektromagnetische velden met kanker in verband brachten, kwamen uit onderzoeken naar leukemie.

“We weten dat uit Hiroshima en Nagasaki… dat de latentie voor leukemie vijf tot zeven jaar kan zijn, maar voor hersenkanker, als je kijkt naar ioniserende straling of chemische blootstelling, de tijd tussen blootstelling en het moment waarop de kankers worden ontdekt is gewoonlijk 20 tot 30 jaar”, zei Dr. Carpenter.

Deze kortere latentie maakt het gemakkelijker om onderzoek te doen, legde hij uit.

Leukemie is sterk in verband gebracht met blootstelling aan ELF EMV via elektriciteitsleidingen en huisbedrading. De stroom elektriciteit creëert krachtige magnetische velden die muren en glas kunnen binnendringen.

Een van de eerste onderzoeken naar dit verband kwam uit een artikel uit 1979 over leukemie in Colorado. De auteurs ontdekten dat kinderkanker in de regio tussen 1976 en 1977 onevenredig vaak werd aangetroffen in gezinnen die in de buurt van elektriciteitsleidingen woonden waar hoge elektriciteitsstromen stonden.

De risico’s leken ook dosisgerelateerd; Zo hadden kinderen die niet waren verhuisd het hoogste risico op kanker.

Uit onderzoek uit het begin van de jaren 2000 is gebleken dat kinderen die werden blootgesteld aan magnetische velden van 0,3 tot 0,4 microtesla een tot twee keer zo hoog risico hadden op kinderleukemie vergeleken met kinderen die werden blootgesteld aan magnetische velden van minder dan 0,1 microtesla.

De officiële veiligheidslimiet voor magnetische velden is 100 microteslas.

EMV’s en borstkanker

Borstkanker, vooral oestrogeenpositieve borstkanker, die het hormoon oestrogeen gebruikt om te groeien, is goed in verband gebracht met ELF-EMV’s.

Uit onderzoek dat sinds de jaren negentig is gepubliceerd, blijkt dat elektromagnetische velden van 50 Hz tot 60 Hz de groei van borstkanker in celculturen bevorderen door de werking van melatonine te blokkeren, een antitumormiddel dat tumorgroei voorkomt.

Er is ook aangetoond dat ELF EMV het borstkankergeneesmiddel tamoxifen in menselijke celculturen remt. Tamoxifen wordt ook gebruikt om de groei van kankercellen te voorkomen. Epidemiologische onderzoeken bij vrouwen en mannen hebben aangetoond dat elektromagnetische velden het risico op borstkanker bij beide geslachten verhogen.

Radiofrequentie van mobiele telefoons is ook in verband gebracht met borstkanker.

Uit een Taiwanese studie uit 2020 onder vrouwen met borstkanker bleek dat degenen die regelmatig hun smartphone gebruikten vóór het slapengaan een 43 procent hoger risico hadden op borstkanker.

Vrouwen die routinematig hun mobiele telefoon tegen hun borsten houden, lopen mogelijk ook een groter risico. Dit werd geïllustreerd in een Amerikaans onderzoek uit 2013 waarin vier ongebruikelijke gevallen van borstkanker werden onderzocht bij vrouwen onder de 40 jaar zonder familiegeschiedenis of genetische aanleg.

Borstkanker komt meestal voor bij vrouwen van 50 jaar of ouder met een familiegeschiedenis of een bepaalde genetische aanleg. De auteurs zochten daarom naar andere redenen en ontdekten dat alle patiënten hun smartphones jarenlang regelmatig tot tien uur per dag in hun beha tegen hun borsten droegen en tumoren ontwikkelden in delen van hun borsten die direct onder de telefoons lagen.

Moeilijk onderzoek

Volgens Dr. Carpenter was het een uitdaging om te bewijzen of elektromagnetische velden kanker veroorzaken.

Vanwege het wijdverbreide gebruik van elektriciteit en telecommunicatie wereldwijd is het vinden van een niet-blootgestelde groep ter vergelijking in onderzoeken naar kankercijfers vrijwel onmogelijk geworden.

Een ander probleem is dat biologie erg ingewikkeld is; niet alle cellen reageren op elektromagnetische velden, en niet alle elektromagnetische velden zullen een biologische reactie veroorzaken. Cellen kunnen zich heel verschillend gedragen, afhankelijk van de biochemische processen in de cel op het moment van blootstelling. Zelfs monsters van dezelfde cellijn uit dezelfde laboratoria kunnen verschillend reageren op elektromagnetische velden.

Er is ook gepubliceerd onderzoek onder leiding van onderzoekers die onervaren zijn in het onderzoeken van de effecten van elektromagnetische velden. Onderzoekers die magnetische velden testen op celculturen in incubators zouden bijvoorbeeld over het hoofd kunnen zien dat de incubator zelf sterkere magnetische velden zou kunnen uitzenden, waardoor het onderzoek ongeldig zou worden.

Financiële motivaties binnen de sector kunnen ook bijdragen aan onduidelijke verbanden tussen elektromagnetische velden en kanker. Onafhankelijk onderzoek door Dr. Carpenter en professor emeritus Henry Lai van de Universiteit van Washington heeft aangetoond dat door de industrie gefinancierde onderzoeken vaak geen verband vinden tussen elektromagnetische velden en gezondheidseffecten. Onafhankelijk en door de overheid gefinancierd onderzoek heeft daarentegen de neiging om een verband aan te wijzen.

“Je kunt altijd geen effect vinden als je een foutief onderzoek ontwerpt”, zei Dr. Carpenter. ‘Ik denk dat de telecommunicatie-industrie in veel opzichten heel opzettelijk het water heeft vertroebeld door de publicatie van resultaten te ondersteunen die bedoeld zijn om geen enkel effect te laten zien.

‘En daarom’, vervolgde hij, stellen ze dat de resultaten op het gebied van elektromagnetische velden die kanker veroorzaken ‘inconsequent en niet doorslaggevend zijn’.

Bronnen: The Epoch Times

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte gezondheid niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie Zodat wij de praktijken van Big Pharma aan het licht kunnen blijven brengen!

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen Big Pharma!

Previous Studie: Curcumine in kurkuma verhongert KANKERCELLEN tot de dood
Next Het risico op een beroerte stijgt bij gevaccineerden met het begin van een Covid-infectie

About author

redactie
redactie 4585 posts

De Health Bytes redactie houdt al sinds 2014 de vinger aan de pols van zowel Big Pharma als de alternatieve geneeskunde en publiceert al die zaken die men onder het tapijt probeert te vegen. Dat heeft ons 8 jaar lang aanvallen, hacks, censuur en bedreigingen opgeleverd. Dat deert ons niet en wij gaan stug door maar kunnen dat alleen met uw support! Overweeg daarom een kleine donatie zodat wij door kunnen gaan met de strijd!

You might also like

Straling

5G brengt gezondheidsrisico’s met zich mee; mensen moeten blootstelling aan EMV, RF . beperken

Luister naar dit artikel 5G brengt ongetwijfeld gezondheidsrisico’s met zich mee. Artsen, onderzoekers en wetenschappers weten ervan en het grote publiek is zich bewust van de gevaren die het mobiele

Straling

Vrouw (58) strijdt tegen wifi: “Het is levensgevaarlijk”

Luister naar dit artikel Wifi in de bus is levensgevaarlijk voor passagiers en chauffeurs. Dat zegt althans Carla Obbens (58). Ze strijdt op petities.nl tegen de invoering van wifi in

Straling

Natuurlijke bescherming tegen straling

Luister naar dit artikel Voor mensen is de directe omgeving van kerncentrale Fukushima in Japan een te vermijden gebied, maar dieren zouden weleens kunnen profiteren van de problemen met de